اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۹۲۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۹۸۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
شعبه اول :۳۳۹۲۹۷۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۹۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
خیابان سعدی ، نرسیده به علیپور ، پلاک ۲۷۲

فکس
۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، بن بست بانک تجارت ، بازار الکتروپمپ ایران ، طبقه اول ، پلاک 14

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، بن بست بانک تجارت ، بازار الکتروپمپ ایران ، طبقه اول ، پلاک 14

  • :
  • ۳۳۹۲۹۲۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۲۹۸۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • شعبه اول :۳۳۹۲۹۷۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۲۹۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • خیابان سعدی ، نرسیده به علیپور ، پلاک ۲۷۲

  • :
  • ۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای بیگدلی
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۲۹۲۶۲
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه شعبه 2

مشخصات

  • :
  • شعبه 2
  • آدرس:
  • خیابان سعدی ، نرسیده به علیپور ، پلاک 272

    آدرس